Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide arkeologi

Arkeologisk dokumentation i arkivet


 Foto Anna Rode (CC BY)

I Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA) finns material som rör arkeologi i såväl ämbetsarkiven (myndighetens egna arkiv) som i enskilda arkiv. Nedan hittar du några förslag på var du kan leta. Arkivförteckningarna är sökbara i Nationell Arkivdatabas (NAD). 

Topografiska serien

Här återfinns olika slags skrivna handlingar rörande arkeologiska fynd och utgrävningar, konservering av föremål med mera. Handlingarna hör till ärenden som Riksantikvarieämbetet har haft att göra med, från rent administrativa eller ekonomiska frågor till undersökningsrapporter och inventeringar.

Den topografiska serien påbörjades år 1880 men innehåller även en del äldre handlingar.

Reseberättelser och äldre beskrivningar

Förutom i den topografiska serien finns äldre beskrivningar av fornlämningar framför allt i följande tre serier i Ämbetsarkiv 2:

E3 Antikvarisk-topografiska beskrivningar

Serien innehåller beskrivningar av kyrkor och fornlämningar, ibland även folkminnesuppteckningar eller redogörelser för arkeologiska undersökningar. Beskrivningarna gjordes på Vitterhetsakademiens och riksantikvariens uppdrag under 1800-talet. Huvudsyftet var att inventera kulturlämningarna, så som de definierades i 1828 och 1867 års fornminnesförordningar. Beskrivningarna är oftast uppställda efter landskap, härad och socken eller stad.

E4 Antikvitetsintendenternas ämbetsberättelser

Ämbetsberättelserna från åren 1814 - 1833 samt 1861 - 1870 är en redovisning av antikvitetsintendentens verksamhet. Antikvitetsintendenten hade i uppdrag av Vitterhetsakademien att inspektera och förteckna fornlämningarna i riket

E5A Diverse antikvariska undersökningar och redogörelser

I denna serie finns bland annat reseberättelser, brev, diverse samlingar och annat material som rör fornlämningar.

Korrespondens

Brevserierna i Ämbetsarkiv 2 och 3 innehåller korrespondens från enskilda personer, myndigheter och institutioner. Här kan det finnas skrivelser som rör fornlämningar, ej inlösta fynd, antikvariska rapporter med mera. I huvudsak finns brev före år 1923 i Brevserie 1 och brev efter det i Brevserie 2.

Även i enskilda arkiv går det att hitta korrespondens som har koppling till arkeologi, till exempel brevväxling mellan yrkesverksamma.

Söker du brev till eller från någon särskild person kan du titta i det brevskrivarregister som finns i arkivexpeditionen. Det går också att söka i arkivförteckningarna i NAD.

Sjöregleringsrapporter

Under 1940 - till 1960-talet gjordes arkeologiska utgrävningar i samband med regleringar av vattendrag. Det resulterade i kulturhistoriska och arkeologiska rapporter, samt i en del fall rapporter över naturinventeringar. Materialet består av text, fotografier och kartor. Rapportmaterialet låg även till grund för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, Norrlands tidiga bebyggelse. 

Enskilda arkiv

Riksantikvarieämbetets arkiv förvarar mer än 200 enskilda arkiv och samlingar. Det är material från privata arkivbildare, framför allt personer men även föreningar, som på ett eller annat sätt haft anknytning till verksamheter kring kulturarvet. Samlingarna är av varierande storlek och karaktär och innehåller ofta material kring arbete och forskning. På vår hemsida finns en lista över samtliga enskilda arkiv som förvaras i Riksantikvarieämbetets arkiv.

Nedan finns ett urval av enskilda arkiv med koppling till arkeologi. 

Ritningar

Planritningar och kartor från utgrävningar kan sökas genom Arkivsök.