Gå till huvudinnehållet

Ämnesguide medeltidens konst och arkitektur

Dokumentation i arkivet


Foto Anna Rode (CC BY)

I Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA) hittar du ett mycket omfattande material som rör medeltidens konst och arkitektur: arkivhandlingar, teckningar, ritningar, bilder och fotografier från långt tillbaka i tiden fram till nutid. Handlingarna återfinns till stor del i ämbetsarkiven (myndighetens egna arkiv), men också i vissa enskilda arkiv.

På den här sidan hittar du några förslag på var du kan leta. För det mesta finns en arkivförteckning att använda som sökhjälpmedel. Arkivförteckningarna är till stor del sökbara i Nationell Arkivdatabas (NAD). Vissa förteckningar finns ännu inte i NAD, utan endast på papper i arkivexpeditionen.

Topografiska serien

I den topografiska serien är materialet ordnat efter landskap, socken och plats. Här finner du arkivmaterial om restaureringar och ombyggnationer av kyrkor från 1800-talet fram till idag

Den topografiska serien påbörjades år 1880 men innehåller även en del äldre handlingar.

Antikvarisk-topografiska beskrivningar

Serien innehåller beskrivningar över kyrkor och fornlämningar, vilka gjorts på Vitterhetsakademiens och riksantikvariens uppdrag under 1800-talet, särskilt efter 1842, då ett anslag för resestipendiater tillkom. Huvudsyftet var att inventera kulturlämningarna, som de definierades i 1828 och 1867 års fornminnesförordningar. Beskrivningarna är oftast uppställda efter landskap, härad och socken eller stad.

Forskningsföretaget Sveriges kyrkors arkiv

Ritningar

I Riksantikvarieämbetets arkiv finns ritningar framförallt i Kart- och ritningssamlingen, som består av cirka 300 000 planer och kartor över fasta fornlämningar samt ritningar över kyrkobyggnader och andra byggnader. Drygt 160 000 av ritningarna är registrerade och sökbara via Arkivsök. 

Ritningar över kyrkor och profana byggnader finns även i Kulturhistoriska byråns arkiv. För Kulturhistoriska byråns ritningar över kyrkor finns registerkort som har digitaliserats och är tillgängliga via Arkivsök. Dessa ritningar ligger även som kopior i den topografiska serien, sorterade på respektive kyrka.

Det finns även ritningar över kyrkor i vissa enskilda arkiv.

Enskilda arkiv 

Riksantikvarieämbetets arkiv förvarar mer än 200 enskilda arkiv och samlingar. Det är material från privata arkivbildare, framför allt personer men även föreningar, som på ett eller annat sätt haft anknytning till verksamheter kring kulturarvet. Samlingarna är av varierande storlek och karaktär och innehåller ofta material kring arbete och forskning. På vår hemsida finns en lista över samtliga enskilda arkiv som förvaras i Riksantikvarieämbetets arkiv.

 Nedan finner du ett urval av enskilda arkiv som har koppling till medeltidens kyrkor, med länk till arkivförteckningen.