Gå till huvudinnehållet

Digital utställning - Jämställt kulturarv - Demokratin 100 år

Jämställd kulturarvsvård

  Tillgänglighet och delaktighet

 

Sankt Hanskorset.

Sankt Hanskorset. Symbolen som ingår i Riksantikvarieämbetets logotyp finns i olika former över hela världen och kallas tetragram.

Foto: Rikard Solhenius, CC BY

språk, textning, punktskrift, tillgängliga multimedier, lättläst och IT.

Tillgänglighetsinformation såsom språk, textning, punktskrift, tillgängliga multimedier, lättläst och IT.

 

Det är en demokratisk rättighet att alla som vill kan ta del av kulturarvet. För detta krävs att det är tillgängligt och begripligt. Som ett led i demokratiseringen har frågor kring kulturarvets tillgänglighet och allas möjlighet till delaktighet blivit centrala inslag i kulturpolitiken och i kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet spelar i sammanhanget en viktig roll genom sitt stöd och uppföljning av hur arbetet med att tillgängliggöra kulturarvet går till. 

Fysisk tillgänglighet

Ända sedan 1930-talet har man röjt på fornlämningsområden för att göra dem mer tillgängliga och placerat ut skyltar för att beskriva vad det är man ser. Idag arbetar vi mer målmedvetet med den fysiska framkomligheten och att göra kulturmiljöer och besöksmål som museer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Här har lagar som diskrimineringslagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning spelat en viktig roll. Som komplement till fysiska informationsskyltar kan vi idag även läsa och navigera oss i kulturmiljöer och på besöksplatser med hjälp av appar i våra mobiltelefoner. 

Digital teknik och språklig förståelse

För att kunna ta del av kulturarvet är det viktigt med relevant kunskap och information. Här har den digitala utvecklingen spelat en stor roll då information kan nås oberoende av var man bor och när man vill ta del av den. Sedan 2018 gäller Webbtillgänglighetsdirektivet i Sverige och övriga EU-länder. Den anger att offentliga myndigheters digitala information och webbplatser ska vara tillgängliga för alla oavsett eventuella hinder. Exempelvis ställs det idag krav på att innehållet på myndigheters hemsidor ska kunna omvandlas till tal, så kallad talsyntes. Språklagen föreskriver därtill att språket ska vara begripligt och texter tydliga, gärna med bilder och illustrationer som underlättar förståelsen.

Litteraturtips

 

Kulturarv som samhällsdialog?: en betraktelse av kulturarvsförmedling

Kulturarv som samhällsdialog?: en betraktelse av kulturarvsförmedling

Författare: Anders Gustafsson och Håkan Karlsson

I rapporten är frågor kring skyltning vid fasta fornlämningar utgångspunkt för en kritisk diskussion kring hur mötet mellan kulturarvsförmedlare och allmänhet ter sig vid de fasta fornlämningarna. Författarna hittar fler metoder än de som hittills använts, och andra aktörer än de traditionella som kan bidra till förståelse för de historiska lämningarna

Öppet, men inte för alla: kulturmiljövårdsanslagets bidrag till öppna och tillgängliga kulturmiljöer

Öppet, men inte för alla: kulturmiljövårdsanslagets bidrag till öppna och tillgängliga kulturmiljöer

Studien tar sin utgångspunkt i Riksantikvarieämbetets årliga uppdrag att redovisa hur KMV-anslaget har främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Anslaget är ett av de viktigaste ekonomiska styrmedlen för kulturmiljöarbetet och det ska enligt bidragsförordningen beaktas om kulturmiljönoch dess kulturhistoriska värden är eller avses bli tillgängliga för allmänheten.

Att tillgängliggöra kulturarvet – Brister och hierarkier i kulturmiljöarbetet

Att tillgängliggöra kulturarvet – Brister och hierarkier i kulturmiljöarbetet

Författare: Lovisa Cargelius

I och med motsättningar i svensk lagstiftning uppstår det intressekonflikter mellan bevarandet och tillgängliggörandet av det byggda kulturarvet. Trots detta har Sverige lyckats bra med att modernisera många av sina kulturhistoriska fastigheter, där man arbetat för att respektera både byggnad och brukare. Dock finns det fortfarande, 20 år efter de juridiska bestämmelserna om tillgängliga miljöer, fortfarande offentliga byggnader som inte kan, på ett värdigt sätt, besökas av en rullstolsburen.

Tillgängligt kulturarv? : konferens 22 oktober om tillgänglighet till kulturarvet för personer med funktionsnedsättning : rapport från Riksantikvarieämbetet

Alla har rätt till vår historia och vårt kulturarv. Ändå finns många hinder kvar för att göra kulturarvet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Riksantikvarieämbetet är en av de strategiska myndigheter som har ett särskilt ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. 

Kulturarv för alla 2013, redovisning av 2013 års verksamhet inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016”

Riksantikvarieämbetet är en av de myndigheter som omfattas av regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016. Denna rapport är den tredje i ordningen och omfattar verksamhetsåret 2013.