Gå till huvudinnehållet

Digital utställning - Jämställt kulturarv - Demokratin 100 år

Jämställd kulturarvsvård

Greta Arwidsson 1906-1998

Foto: Okand, Public Domain.

Studerade vid Uppsala universitet och blev 1943 filosofie doktor. Senare blev hon Sveriges första kvinnliga professor i nordisk och jämförande fornkunskap, arkeologi, på Stockholms högskola. Gösta Berg och Jan Peder Lamm skriver i Fornvännen 1991 att "Hennes ämne saknade allt utom själva professuren. Undervisningen fick inledningsvis hållas på Statens historiska museum och seminarierna i dess lunchrum."

På Stockholms högskola initierade Greta Arwidsson och Berit Wallenberg undersökningar på Lovö i Mälaren. 1973 utsågs hon till Birkakommitténs sammankallande och under hennes ledning, redaktörskap och medförfattarskap producerades flera volymer som behandlar materialet från Birka.

Greta Arwidssons arkiv skänktes till Riksantikvarieämbetet av hennes arvingar. I arkivet finns hennes privata handlingar som skolhäften och akademiska bevis. Men den största delen av arkivet består av sådant som har med hennes yrkesliv att göra såsom manuskript och sakkunnig utlåtanden angående de professurer i nordisk fornkunskap som tillsattes under hennes tid.

Hennes dagböcker innehåller både korta noteringar och hela fältrapporter över arkeologiska undersökningar av fornlämningar och kyrkor. I arkivet finns även fotografier av fornlämningar och arkeologiska fynd som berörde hennes forskningsområden, vilka hon sparade för att ha som arbetsmaterial och för publicering.

Hela Gretas publicerade utgivning hittar du i Vitterhetsakademiens bibliotek.

Bilder tagna av Greta

 

Litteratur om Greta

 

Forngreta : en biografi om Greta Arwidsson

Forngreta : en biografi om Greta Arwidsson, den första kvinna som blev landsantikvarie och professor i arkeologi

Författare: Birgit Arrhenius 

Greta Arwidsson blev Sveriges första kvinnliga professor i arkeologi år 1956. Utåt sett var hon kavat och framåtsträvande men som kvinna fick hon utkämpa både inre och yttre strider för sin plats inom den akademiska världen. Det synliggör den nya biografin Forngreta.

Greta Arwidssons arkeologiska kvarlåtenskap vid institutionen i Stockholm

Författare: Linda Grönwall 

I augusti 1999 fick Institutionen för Arkeologi anledning att titta i ett kartskåp som länge stått oöppnat i lokalerna på Stockholms Universitet. Föga anade man att den grå, skrymmande stålmöbeln innehöll delar av den svenska arkeologihistorien. Kartskåpet visade sig nämligen rymma delar av professor Greta Arwidssons arkeologiska kvarlåtenskap.